Bienvenue sur www.abhyasa.ch : cours de yoga à Lausanne Om

Pratique restaurative 9

 1. Viparita Karani
 2. Supta Virasana
 3. Uttanasana
 4. Adho Mukha Svanasana
 5. Sirsasana
 6. Sarvangasana
  • Avec la chaise
 7. Setu Bandha Sarvangasana
  • Avec support, les pieds contre le mur
 8. Savasana II
  • Ujjayi II
 9. Savasana